Zakład Biotechnologii Roślin

Zakład Biotechnologii Roślin został utworzony 8 lipca 2009 roku w wyniku włączenia do Zakładu Genetyki Molekularnej grupy pracowników i doktorantów Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin prowadzących badania w dziedzinie fotobiologii roślin, w szczególności badania mechanizmów przekazu sygnału świetlnego w roślinach. Kierownikiem ZBtR od momentu jego powstania jest prof. dr hab. Halina Gabryś.

Tematyka aktualnie prowadzonych prac badawczych

 • identyfikacja fotoreceptorów zaangażowanych w regulację ekspresji genów,
 • analiza ekspresji genów fototropin na poziomie mRNA oraz białka,
 • wyjaśnienie roli poszczególnych wariantów splicingowych fototropin A. thaliana,
 • określenie natury sygnałów sterujących przemieszczeniami chloroplastów ze szczególnym uwzględnieniem sygnałów pochodzących z samych organelli,
 • identyfikacja wtórnych przekaźników sygnału światła krótkofalowego w reakcjach chloroplastów kontrolowanych fototropinami,
 • ustalenie roli fosfatydyloinozytoli i jonów wapniowych w przekazie sygnału świetlnego,
 • interakcja pomiędzy szlakami przekazu sygnału od fototreceptorów i fitohormonów,
 • rozwój polarności komórek i systemu ruchów kierunkowych podczas regeneracji tkanek liścia,
 • charakterystyka stanu białek zasocjowanych z otoczką chloroplastów i ich wzajemnych oddziaływań,
 • analiza funkcjonowania cytoszkieletu w homozygotycznych mutantach T-DNA Arabidopsis thaliana z insercją w obrębie genów miozyn,
 • ustalenie potencjalnej roli reakcji ruchowych chloroplastów i jądra w ochronie DNA przed uszkodzeniami indukowanymi promieniowaniem UV
 • rola UV i promieniowania widzialnego w regulacji degradacji chlorofili i innych procesów związanych ze starzeniem
 • rola fitochromów w procesach kiełkowania kontrolowanych światłem, w szczególności w przemianach materiałów zapasowych w nasionach i etiolowanych siewkach Solanum lycopersicum
 • analiza roli białka PCNA Arabidoposis thaliana (jądrowego antygenu dzielących się komórek) w procesach replikacji, naprawy i rekombinacji DNA
 • określenie zróżnicowania funkcjonalnego białek PCNA Arabidopsis oraz identyfikacja roślinnych białek oddziałujących z PCNA
 • badanie funkcji kinaz cyklino-zależnych oddziałujących z PCNA
 • funkcja PCNA w procesie transformacji genetycznej komórki roślinnej
 • zastosowanie aptamerów DNA w biologii molekularnej, biotechnologii oraz medycynie